Договор Публичной Оферты

на послугу надання в оренду веб-сайту

Фізична особа-підприємець Дудка Станіслав Валентинович, РНОКПП 3367814014 ​(далі — Виконавець), з однієї сторони, та Споживач послуг (фізична або юридична особа) (далі — Замовник), який діє на підставі Статуту/Положення, та/або загальної дієздатності, що прийняв (акцептував) публічну пропозицію (оферту), іменованими разом «Сторони», уклали цей договір про наступне:

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Терміни та визначення, що застосовуються в даному Договорі, використовуються в такому їхньому значенні:

Оферта — це документ, що містить адресовану невизначеному колу осіб пропозицію укласти договір оплатного надання послуг з оренди веб-сайту, його технічної та інформаційної підтримки (далі — Договір), визначає умови, викладені нижче та опубліковані в мережі Інтернет за адресою: https://e-duki.com/

Акцепт оферти — повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення Замовником дій, передбачених цією Офертою.

Виконавець — ФОП Дудка С.В., що надає послуги з оренди веб-сайту, його технічної та інформаційної підтримки на умовах, викладених у цій оферті.

Замовник — особа, що прийняла (акцептувала) публічну пропозицію (оферту) про укладання даного Договору.

Веб-сайт  сукупність програмно-апаратних засобів для ЕОМ, що забезпечують публікацію для загального огляду даних про Замовника в Інтернеті. Сайт доступний за унікальною електронною адресою або її літерним позначенням. Може містити графічну, текстову, аудіо-, відео-, а також іншу інформацію, що записана та читається за допомогою ЕОМ.

Послуга — послуга з оренди веб-сайту, його технічної та інформаційної підтримки, а також інші послуги, визначені тарифами Виконавця, яка надається за заявкою Замовника.

Доопрацювання веб-сайту — комплекс технічних робіт, що проводяться над веб-сайтом і його вихідним кодом, спрямованих на модернізацію його функціонала.

Технічна та інформаційна підтримка веб-сайту — комплекс робіт, що проводяться на веб-сайті, спрямованих на оновлення його вмісту.

Оренда шаблонного веб-сайту — послуга з надання Замовнику обмежених, невиключних, таких, що діють протягом усього строку дії даного публічного договору, прав на використання шаблонного веб-сайту.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов’язується за дорученням Замовника надати Послуги, а Замовник зобов’язується прийняти надані Виконавцем Послуги та оплатити їх у порядку, на умовах, визначених даним Договором.

2.2. Виконавець маючи виняткові авторські майнові права на веб-сайт, надає Замовнику невиключний дозвіл (право) на використання веб-сайту.

2.3. Перелік Послуг, які будуть надані в рамках даного Договору, період їх надання, інші умови, що визначають порядок надання Послуг, а також інша інформація, що є істотною для надання Послуг, зазначаються в рахунку, що виставляється Виконавцем для оплати Замовником. Рахунок на оплату є одночасно протоколом погодження договірних цін (тарифів), і є частиною даного Договору.

 1. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Публікація (розміщення) тексту даного Договору в мережі Інтернет за адресою:  https://e-duki.com/ є публічною пропозицією (офертою) Виконавця, адресованою невизначеному колу осіб укласти даний Договір (ст. 633 ЦК України).

3.2. Укладення даного Договору здійснюється шляхом приєднання Замовника до Договору за допомогою прийняття (акцепту) умов Договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень і застережень (ст. 642 ЦК України).

3.3. Фактом прийняття (акцепту) Замовником умов Договору є здійснення Замовником дій, що свідчать про його згоду з умовами Договору: оплата Замовником замовлених ним Послуг у порядку та на умовах, визначених Договором.
Прийняттям (акцептом) умов Договору Замовник підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Договору, інформацією про послуги, що надаються, чинними тарифами.

3.4. Оформлення замовлення здійснюється Замовником через веб-сайт Виконавця за допомогою заповнення заявки або шляхом обміну електронними листами або за допомогою месенджерів

3.5. Виконавець підтверджує Замовнику прийняття належним чином оформленого замовлення до виконання шляхом повідомлення Замовника про прийняття замовлення електронною поштою або за допомогою месенджерів.

3.6. За необхідності Замовник зобов’язаний повідомити Виконавцеві додаткову інформацію, необхідну для виконання замовлення, не пізніше одного робочого дня з моменту направлення Виконавцем запиту електронною поштою, якщо інший строк не встановлено Виконавцем у запиті.

3.7. Даний Договір, за умови дотримання порядку його акцепту, вважається укладеним у простій письмовій формі (п. 2 ст. 642 ЦК України) з моменту розміщення орендованого веб-сайту Замовника на хостингу.

3.8. Умови надання Послуг, укладення Договору визначаються Виконавцем. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати умови оферти, в тому числі способи та (або) строки оплати, а також тарифи на Послуги. Всі зміни доводять до відома Замовника шляхом їх розміщення на веб-сайті Виконавця не менш ніж за 1 (Один) день до їх введення в дію. Зміни не поширюються на замовлення, прийняті до виконання до моменту набрання такими змінами чинності.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1. Надавати послуги за Договором якісно, в обсязі та у строки, погоджені сторонами.

4.1.2. Не передавати конфіденційну інформацію Замовника, що стала йому відома, третім особам.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Одержувати від Замовника інформацію, матеріали, документи, роз’яснення та додаткові відомості, необхідні для надання Послуг за Договором.

4.2.2. Залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань за цим Договором, а також використовувати послуги/роботи третіх осіб, що забезпечують можливість надання послуг, передбачених даним Договором (п. 2.1). За дії третіх осіб, залучених до виконання Договору Виконавцем, відповідає Виконавець.

4.2.3. Відмовляти Замовнику в наданні послуги, якщо вважатиме, що їх виконання порушує чинне законодавство України, має образливий характер, порушує права та законні інтереси інших осіб або суперечить даному Договору.

4.2.4. Змінювати планово або позапланово технічні характеристики та параметри програмно-технічних засобів, задіяних у наданні Послуг, у разі, якщо такі зміни спрямовані на підтримку працездатності програмно-технічних засобів або на поліпшення їх функціонування, в тому числі з тимчасовим (до двох днів) призупиненням надання Послуг.

4.2.5. У разі порушення Замовником умов оплати (строку та (або) розміру оплати за Послуги), а також у разі несвоєчасного та (або) неповного надання Замовником інформації, матеріалів, необхідних для надання Послуг:

— призупинити надання Послуг до моменту повної їх оплати Замовником та/або надання необхідних інформаційних матеріалів;

— відмовитися від Договору в повному обсязі або в частині, вимагати оплати за фактично надані послуги, компенсації заподіяних збитків.

4.2.6. Відмовитися від договору в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

4.3. Замовник зобов’язується:

4.3.1. Надати на запит Виконавця паролі доступу до адмін панелі сайту, а також іншу інформацію, необхідну Виконавцю для виконання зобов’язань за цим договором, не пізніше одного робочого дня з моменту направлення Виконавцем запиту електронною поштою, якщо інший строк не встановлено Виконавцем у запиті.

4.3.2. Надавати Виконавцю сприяння при наданні Послуг за даним Договором, у тому числі вчасно і в повному обсязі надавати Виконавцю необхідні та (або) запитувані матеріали, інформацію, документи.

4.3.3. Не втручатися в діяльність Виконавця і не допускати втручання третіх осіб.

4.3.4. Дотримуватися умов даного Договору, а також здійснювати оплату Виконавцю за Послуги в порядку, у розмірах і в строки, визначені даним Договором.

4.3.5. Забезпечувати схоронність і конфіденційність отриманої від Виконавця службової інформації (посилання, імена та паролі доступу, номери мобільних телефонів фахівців Виконавця тощо).

4.3.6. Надати Виконавцю, в разі пред’явлення Виконавцю претензій з боку третіх осіб, документи та інші докази, що підтверджують авторське право Замовника на надані Замовником матеріали, достовірність наданої Замовником інформації та інші документи, які можуть знадобитися для відповіді на претензії третіх осіб або запити контролюючих органів.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Перевіряти хід та якість надання послуг, не втручаючись у діяльність Виконавця.

4.4.2. Вимагати від Виконавця належного надання Послуг.

4.4.3. Здійснювати з орендованим веб-сайтом у період надання послуг Виконавцем за даним договором будь-які дії, що не заборонені Договором і не порушують законодавство України, лише за погодженням із Виконавцем.

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість Послуг, що надаються в рамках даного Договору, визначається з огляду на обсяг проданих товарів (послуг) Замовником на орендованому веб-сайті, відповідно до наступних тарифів:

Оборот Замовника за місяць Відсоток комісії від обороту Мінімальний платіж
1. 0,00 грн. – 49 999,99 грн. 2,00 % 500 грн
2. 50 000,00 грн. – 149 999,99 грн. 1,75 % 500 грн
3. 150 000,00 грн. – 299 999,99 грн. 1,5 % 500 грн
4. від 300 000,00 грн. 1,25% 500 грн

5.2. Оплата за послуги здійснюється Замовником на підставі виставленого рахунка шляхом обміну електронними листами або за допомогою месенджерів в безготівковому порядку, шляхом перерахування 100% оплати протягом 5 (П’яти) календарних днів з моменту виставлення рахунка, якщо інший строк не зазначено в рахунку.

5.3. Підставою для оплати є виставлений Виконавцем рахунок. Датою оплати Послуг є дата зарахування суми платежу, що належить Виконавцю за даним Договором, на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.4. Оплата за Послуги здійснюється Замовником в українських гривнях шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Виконавця зазначеної в рахунку суми. Банківські реквізити Виконавця вказуються в рахунку.

5.5. Вартість додаткових послуг вказується в рахунку, що додатково виставляється.

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ І ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

6.1. Надання Послуг у рамках даного Договору підтверджується виставленням належним чином Рахунку (далі — Рахунок). Після закінчення періоду надання послуг або календарного місяця Виконавець надає Замовнику Рахунок шляхом надсилання на адресу електронної пошти, зазначеної Замовником при укладанні Договору.

6.2. Замовник зобов’язаний протягом 5 (П’яти) календарних днів від направлення Виконавцем Рахунку оплатити його. У разі незгоди з даними, відображеними в Рахунку, або за наявності зауважень щодо наданих Послуг Замовник повинен протягом 3 (Трьох) календарних днів на електрону адресу Виконавця: info@rubik.com.ua надіслати мотивовану відмову.

6.3. У разі ненадання Замовником у зазначений у п. 6.2 Договору строк мотивованої відмови від приймання Послуг, з переліком недоліків і пропонованих строків усунення, Послуги вважаються наданими (виконаними) належним чином, приймаються Виконавцем в односторонньому порядку.

6.4. У разі коли Замовник скористався альтернативною послугою, запропонованою йому замість тієї, яка з тих чи інших причин не могла бути виконана на запит Замовника, Послуга вважається наданою належним чином, а Виконавець — таким, що виконав свої зобов’язання перед Замовником належним чином. Якщо в цьому випадку Замовником буде направлено претензію про ненадання (та/або неналежне надання Виконавцем послуги), така претензія буде вважатися необґрунтованою.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором винна сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням особливостей, встановлених Договором.

7.2. Сторони Договору беззастережно погоджуються з тим, що максимальний розмір збитків, які можуть бути стягнені з Виконавця, обмежується сумою оплачених Замовником послуг, невиконання або неналежне виконання яких спричинило заподіяння збитків.

7.3. Замовник самостійно несе повну матеріальну та іншу відповідальність за:

— достовірність відомостей, вказаних ним під час оформлення заявки на надання послуг та (або) надання додаткової інформації, матеріалів, необхідних для надання послуг;

— можливі порушення авторського права, товарних знаків, інших об’єктів інтелектуальної власності та інших норм законодавства України, пов’язаних з фактом розміщення матеріалів Замовника в мережі Інтернет на інформаційних ресурсах Виконавця та/або в мережі Виконавця в разі, якщо матеріали надані Замовником, а також за достовірність і відповідність чинному законодавству інформації, наданої Замовником для надання послуг Виконавцем.

7.4. Замовник відшкодовує Виконавцю та/або співробітникам Виконавця будь-які збитки, понесені ними у зв’язку з розміщенням на інформаційних ресурсах Виконавця та/або в мережі Виконавця Рекламних матеріалів Замовника, зміст яких суперечить законодавству України або є недостовірним.

7.5. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність фактично наданих послуг суб’єктивним очікуванням і уявленням Замовника про такі послуги.

7.6. Виконавець не несе відповідальності за:

 • будь-які несприятливі наслідки, що є прямим або непрямим результатом дій Замовника; 
 • будь-які збитки Замовника незалежно від того, чи міг Виконавець передбачити можливість таких збитків чи ні. 
 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за договором, якщо це стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору), що виникли після укладення Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити та яким не могли запобігти розумними заходами.

8.2. До обставин непереборної сили належать події, на які сторона не може чинити впливу та за виникнення яких вона не несе відповідальності, як-от: війна, повстання, страйк, землетрус, повінь, пожежа, суворі погодні умови чи інші стихійні лиха, урядові постанови, розпорядження (укази) державних органів і посадових осіб, закони та інші нормативні акти компетентних органів, що прийняті після укладення даного Договору та унеможливлюють виконання зобов’язань, встановлених Договором, а також дії державних або місцевих органів державної влади та управління або їх представників, що перешкоджають виконанню умов Договору, та інші непередбачені обставини, в тому числі неполадки в міській електромережі, але не обмежуючись зазначеним.

8.3. При настанні обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню зобов’язань за договором, строк виконання сторонами таких зобов’язань переноситься відповідно до часу дії таких обставин, а також часу, потрібного для усунення їхніх наслідків, але не більше ніж 60 (Шістдесят) календарних днів.

8.4. У разі якщо обставини непереборної сили продовжують діяти більш ніж 60 (Шістдесят) календарних днів або коли при їх настанні обом сторонам стає очевидним, що обставини діятимуть довше за цей строк, сторони зобов’язуються обговорити можливості альтернативних способів виконання Договору або його припинення без відшкодування збитків. 

 1. СПОВІЩЕННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

9.1. Сторони беззастережно визнають юридичну силу текстів документів, отриманих електронною поштою нарівні з документами, виконаними в простій письмовій формі на паперовому носії, за винятком випадків, коли оформлення документів на паперовому носії є обов’язковим за законодавством, умовами Договору.

9.2. Сторони зобов’язані вчасно перевіряти кореспонденцію, що надходить на їхні адреси електронної пошти та месенджери.

9.3. Виконавець залишає за собою право оперативного інформування Замовника за допомогою електронних повідомлень.

9.4. Сторони беззастережно погоджуються з тим, що підписані сторонами первинні облікові документи, претензії, інші вимоги сторін направляються поштовим відправленням за місцем перебування, зазначеним у заявці або в даному договорі та на електроні адреси Сторін Договору.

9.5. Способи повідомлення та (або) сповіщення, визначені Договором, вважаються належними незалежно від факту їх прочитання Замовником. Виконавець не несе жодної відповідальності у зв’язку з не ознайомленням Замовником із повідомленнями (сповіщеннями), направленими в належній формі.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ. 
  ІНШІ УМОВИ

10.1. Договір може бути розірвано за згодою сторін, а також в односторонньому порядку відповідно до законодавства України, умов Договору.

10.3. Замовник повідомляє Виконавця про зміну реквізитів, односторонню відмову від Договору, направляє претензії в письмовій формі поштовим відправленням на адресу Виконавця або на його електрону адресу: info@rubik.com.ua.

10.4. Зміни та (або) доповнення до даного Договору вносяться в односторонньому порядку за рішенням Виконавця. Зміни та (або) доповнення, внесені Виконавцем до даного Договору з власної ініціативи, набувають чинності з наступного дня за днем публікації на сайті, а зміни та (або) доповнення, внесені у зв’язку зі зміною законодавства, — одночасно з набранням чинності змінами в даних актах законодавства.

10.5. Текст змін та (або) доповнень даного Договору або його нова редакція доводиться Виконавцем до загального відома за допомогою розміщення (опублікування) відповідної інформації на сайті за адресою: https://e-duki.com/ .

10.7. У разі незгоди із внесеними змінами та (або) доповненнями Замовник має право протягом 10 (Десяти) календарних днів з дати набрання чинності змін та (або) доповнень розірвати даний Договір, сповістивши про це Виконавця надіславши відповідного листа на електрону адресу Виконавця: https://e-duki.com/
Мовчання (відсутність письмових або інших повідомлень про розірвання даного Договору або про незгоду з окремими положеннями цього Договору, в тому числі зі зміною тарифів на послуги в погоджені в Договорі строки) визнається згодою та приєднанням Замовника до нової редакції даного Договору (п. 3 ст. 205 ЦК України).

10.8. Всі можливі спори сторін, що випливають з укладення, виконання та розірвання Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди — в судовому порядку відповідно до законодавства України з обов’язковим дотриманням досудового претензійного порядку. Строк розгляду претензій — 10 (десять) робочих днів з моменту їх одержання.

10.9. Сторони визнають юридичну силу документів, що передані за допомогою факсимільного, телеграфного, телетайпного, електронного чи іншого зв’язку та/або розміщені на офіційному сайті, за винятком документів, які відповідно до законодавства, Договору мають бути надіслані в оригіналі за допомогою поштового відправлення.

 1. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

11.1. Сторони домовилися реквізитами Замовника вважати інформацію, зазначену ним при оформленні заявки (замовлення) на надання Послуг.

11.2. Реквізити Виконавця:

Номер запису в ЄДР 2006100000000002224 від 08.07.2021 р.
РНОКПП 3367814014
Адреса: Сумська обл., м.Буринь, вул. Нова 5, кв. 1
БАНК: Сумська філія АТ КБ «ПриватБанк»
п/р UA 16 337546 00000 26001055050725
тел. / viber / telegram +380669315303
email: info@rubik.com.ua
Платник єдиного податку 3 групи (5%)
Не платник ПДВ